Softvér pre servisy, zákazkový softvér

Náš firemný systém vo verzii Order PLUS určenej pre servisy a iné firmy so zákazkami. Prijímanie zákaziek – individuálne vytvorený preberací protokol pre potreby Vašej činnosti jednoducho vyplníte a vytlačíte preberací protokol. Evidujete umiestnenie, popisy k zákazke, príslušenstvo, prisľúbený termín a ďalšie navolené údaje. Jednoduchým pre-kliknutím pridelíte zákazku konkrétnej osobe alebo tímu osôb ktorý sú notifikovaný o nových úlohách. Evidencia zákazky – v systéme zaznačujete priebeh činnosti (výsledky diagnostiky, naceňovanie, vykonané opravy, objednávku dielu a podobne), všetku komunikáciu zo zákazníkom a komunikáciu v rámci firmy. Odovzdávanie zákazky – vytlačenie servisného protokolu, preberacieho protokolu, faktúry za servis a jej odoslanie mailom na jeden klik.

Kompletný, rýchly a jednoduchý prehľad o rozpracovaných zákazkach, ich aktuálnych stavoch. O pracovných výkonoch jednotlivých zamestnancov. O nákladoch a zisku k jednotlivým vykonaným zákazkam. Presné riadenie a organizácia chodu firmy nevyhnutné najmä pri viacerých zodpovedných osobách za jednu činnosť alebo viacerých pobočkách.